Ettevõtte töötajatele ja varale annab kaitse läbimõeldud kindlustusleping

13. detsember 2017
Tööstushoonete ja –tehnikaga ei tule ootamatuid õnnetusi või viperusi ette küll iga päev, kuid seevastu iga üksiku juhtumi kahjud on üldjuhul väga kulukad. Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüdi sõnul võivad kindlustuskaitse puudumisel sellised ootamatused oluliselt pärssida ettevõtte arengut ja igapäevatööd.

Alver Kivirüüdi sõnul on tööstustehnika ja -hoonetega toimunud kindlustusjuhtumid väga erinevad, olgu selleks külmhoone kompressori plahvatus, mis purustas kogu hoone ja hävitas kauba või tulekahju saekaatris, mis laastas nii hoone kui ka sees olnud puidu ja masinad. Koos äritegevuse alustamise või muutmisega on mõistlik läbi mõelda ka võimalikud riskid ettevõtte varale, töötajatele ja klientidele.

Esmalt soovitab Salva Kindlustuse esindaja tööstusettevõttel läbi mõelda tootmisruumidega seotud riskid ning kindlustada ära hoone. “Hoonega koos on kindlustatud ka kõik seda teenindavad tehnosüsteemid nagu näiteks ventilatsioon, veetorustik või küte. Kui hoone on renditud, siis peaks kõigepealt veenduma, milliste riskide vastu ja kui suures ulatuses on hoone kindlustatud ning millised kohustused lasuvad rentnikul,” ütleb Alver Kivirüüt.

Ettevõtte vara, sealhulgas tehnika kindlustamiseks on kaks peamist võimalust. Võimalik on sõlmida üldine ettevõtte varakindlustus kahjude vastu, mis tekivad ettevõtte vara hävimisel või kahjustumisel. Sellega saab kaitsta nii hooneid nagu näiteks ladu, tootmishoone kui äritegevuseks vajalikku inventari ja seadmeid, samuti müügiks mõeldud kaupa. Juurde saab sõlmida veel eraldi ettevõtte seadmete ja masinate kindlustuse, mis katab liikurtehnika või masinapargiga seotud kahjud.

Kindlustuskaitse valik vastavalt tegevusalale ja võimalikele ohtudele

Kui ettevõtte tegevusala on seotud konkreetsete võimalike riskide või tekkepõhjustega, siis võib kindlustada üksikute valikriskide vastu nagu tulekahju, toruleke, torm, üleujutus või vargus. Näiteks kindlustades tulekahju vastu, hüvitatakse selle raames nii põlengu tulemusel hävinenud hoone taastamine, seadmete asendamine kui ka suitsust ja tahmast riknenud või hävinud kaup.

“Lisades eelpool nimetatud loetletud riskide kindlustusele laiendatud kindlustuse, hüvitatakse ka kõik masinatele ja seadmetele tekkinud kahjud juhul, kui neile kukub midagi peale või need kahjustuvad 

kasutaja hooletusest. Sagedastel juhtudel tulevad lao- ja tootmishoonetes ette näiteks laadurite otsasõidud riiulitele, masinatele, inventarile.”

Salva viimase aasta kindlustuskahjud näitavad, et põhjuseks võivad olla ka veesüsteemi rikkest ja veega üleujutamisest tingitud kahjud. “Näiteks lõhkes ühes trükikojas veetoru ning vesi ujutas üle ka kogu elektroonika ja seadmed, mille taastamine läks maksma üle paarikümne tuhande euro,” toob Kivirüüt näite.

Seadmeid saab kindlustada ka sisemiste rikete vastu

Eraldi saab välistest mõjuritest tingitud kaitsele juurde sõlmida seadme sisemise rikke katte. “Siia alla kuuluvad juhtumid, kus seadme rikkest või seadistusvigadest kogu tootmisprotsess seiskub või pole võimalik masinaga tööd jätkata,” lausub Salva esindaja. “Ette tuleb näiteks tootmispinkide programmeerimisvigasid või ka ühe viimatise suurema juhtumina tekkis külmutushoones kompressoris ülerõhk ning see plahvatas. Sageli tulenevad tööstustehnika rikked ka voolukõikumistest ning seda just eelkõige maapiirkondade põllumajandustööstustes.”

Eraldi tuleks Alver Kivirüüdi sõnul silmas pidada ka nn mobiilseid tehaseid ning seadmeid, mida paigaldatakse tööprotsessi käigus erinevatesse hoonetesse. Sel juhul tuleks juurde sõlmida liigutamise kaitse, et seadmete montaaži või transpordi käigus ettetulevad ootamatused oleksid samuti kindlustatud.

Kindlustussumma peab lähtuma kogu vara väärtusest

Kindlustades tervikuna kogu ettevõtte vara, tuleks kindlustussumma määramisel arvestada kõikide hoonete ja seadmete väärtusega. Ainult nii on tagatud, et kahju korral saab kogu vara taastatud. Salva varakindlustuse osakonna juhataja sõnul arvestatakse rusikareeglina seadmete taastamissummana turuväärtust.

“Kui näiteks mõne väga spetsiifilise seadme puhul ei ole võimalik turuväärtusega uut soetada, oleks mõistlik kindlustuslepingus arvestada uue hinnaga. Summa hulka peavad olema arvatud ka seadmete transpordi- ja montaažikulud, et kindlustuse abiga taastada kiiresti õnnetuse eelne olukord ja tegevuse tõrgeteta jätkumine,” ütleb Kivirüüt. “Samuti tuleb meeles pidada, et kui ettevõte ostab seadmeid juurde või muutub mõne masina kasutuskoht, siis peaks sellest kindlustust koheselt teavitama.”

Üha enam sõlmitakse ärikatkemise- ja töötajate õnnetusjuhtumikindlustust

Salva esindaja sõnul hakkavad ettevõtted üha enam huvi tundma ka ärikatkemise kindlustuse vastu. Tegemist on tööprotsessi tõrke või mõne muu ootamatu juhtumi tõttu seiskunud äritegevuse kahjudega. “Näiteks võib olla tegemist mõne olulise seadme remondi tõttu katkenud tootmisega - sel juhul maksab kindlustus nii saamata jäänud kasumi kui ka kulud töötajate tasustamisele ja tarnelepingute täitmisele,” tõdeb Kivirüüt.

Paljud tootmisettevõtted sõlmivad ka üha aktiivsemalt oma töötajatele õnnetusjuhtumikindlustust, mis aitab õnnetuste korral lisaväljaminekuid katta. Kuigi tootmisprotsessi ja masinate käsitsemisel ollakse üha hoolsamad, tuleb õnnetuid ootamatusi siiski ette. Õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmimisel saab valida erinevate variantide, nagu valuraha-, päevaraha-, püsiva puude või surmajuhtumihüvituse vahel. Võimalus on neid valida üksikult või ka kombineerida.

Seega on valikuid ettevõtte tegevuse, töötajate ja vara kindlustamiseks väga mitmeid. Esmalt tuleks oma tegevusalast lähtuvalt läbi mõelda kõik võimalikud riskid ning arvestada kogu vara taastamise väärtust. Kõige mõistlikum on enne lepingu sõlmimist kindlustuse esindajaga lahendused läbi rääkida ning kaardistada kõik ettevõtte tegevusalast ja eripärast tulenevad asjaolud, mis annab põhjaliku alusteabe ning võimaldab sõlmida just enda ettevõtte valdkonnast ja eripärast lähtuva piisava kattega kindlustuskaitse. Salva esindused asuvad üle Eesti ning nõu saab küsida ka telefonitsi või mailitsi.

Vastutuskindlustus kaitseb ettevõtet inimliku eksimuse eest

Kindlustus ei kaitse mitte ainult hoonet, seadmeid või kaupa, vaid annab võimaluse katta ka inimlikust eksimusest, ootamatute asjaolude kokkulangevusest või kellegi tegematajätmisest tuleneva kahju. Tööstusettevõtetel on lähtuvalt oma tegevusalast võimalik kaaluda erinevate vastutuskindlustuse valdkondade vahel.

Kõige levinum on üldine tsiviilvastutus ootamatuste vastu, mis on tekitanud klientidele või kõrvalistele isikutele tervise- või varakahju. Näiteks võib siin olla tegemist torustiku purunemisest tekitatud kahjuga kõrvalhoonele või ka hoones, aga ka hoone esisel kõnniteel libastuv klient.

Sagedasti valivad ettevõtted ka tööandja vastutuskindlustuse, mis katab halbade asjade kokkulangemisel tootmisruumides töötajatele tekkinud kahjud. Selleks võib olla näiteks mõne tööstusmasina rikke tõttu tekkinud või ka lihtsalt hoone põrandale jäetud masinadetailidele komistades tekkinud vigastused.

Tootevastutus on aga vajalik eelkõige juhtudel, kui tootmisprotsessis juhtunud viga avaldub alles pärast toote üleandmist tarbijatele. Näiteks ilmneb toote ohutusjuhendis puudujääke või masina toomisel vigu, mis tekitatavad kahju selle tarbijale.

Lisaks saab kaitsta oma ettevõtte tegevust hoone valdaja vastutuskindlustusega ning ka teisi võimalusi on veel mitmeid. Erinevaid kindlustuskaitseid saab omavahel kombineerida, seega on mõistlik küsimustega pöörduda lisainfo saamiseks kindlustuskonsultandi poole.

 

Kui tööstushoones või tehnikaga on juhtunud õnnetus:

 • Tuleb piirata kahju levikut, olgu selleks torustiku purunemisel vee juurdevoolu peatamine või külmutusseadme avarii korral külmhoone sulgemine.
 • Kui tegemist on tulekahju, gaasilekke või plahvatusega, tuleb koheselt teada anda päästeametile.
 • Kui tegemist on veekahju või purunenud torustikuga, mida ise likvideerida ei õnnestu, tuleb teada anda päästeametile või majahaldurile.
 • Kui hoonesse on sisse murtud või on toimunud vargus, tuleb esmalt teatada politseisse.
 • Seejärel tuleb teavitada kindlustusseltsi ning edastada kogu teadaolev info juhtumi kohta.

Kahju ennetamiseks on mõistlik:

 • Olla tootmisprotsessis tähelepanelik nii enda kui ka ümbritseva suhtes.
 • Järgida tuleohutusnõudeid ja varuda vajalikud tulekustutusvahendid.
 • Pidada masinatega töötades kinni ettenähtud ohutusnõuetest.
 • Tagada hoone nõuetekohane seisukord ning regulaarne hooldus.
 • Järgida kauba ladustamisel ohutusnõudeid ning säilitustingimusi.
 • Pidada masinate käsitsemisel rangelt kinni ettenähtud ohutusnõuetest.
 • Paigaldada valvesüsteem ning muuta hoone varga- ja vandaalikindlaks.

 

Ettevõtte vara kindlustamise võimaluste kohta loe lähemalt siit ning vajadusel küsi pakkumist siin.