Language

Telefon 6 800 500

iPhone ja Apple Watch kindlustus

Salva Kindlustuse koostööpartnerid iPhone ja Apple Watch kindlustuse müümisel on IM Arvutid ja Valge Klaar.

Kindlustus kehtib seadme liikumisel ja transpordil kogu maailmas.
Tegemist on koguriskikindlustusega, mille puhul on kindlustatud kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mis ei ole Apple seadmete kindlustuse tingimustes  ja eritingimustes välistatud.

Näiteks on kindlustatud:

 • kindlustusobjekti ettevaatamatul käsitsemisel tekkinud kahju (näiteks maha kukkumine, kohvitassist kogemata kohvi peale valamine);
 • veekahju;
 • seadme rikked (v.a garantii alla minevad rikked);
 • loodusõnnetus;
 • tulekahju;
 • elektrilühisest, üle- ja alapingest põhjustatud kahju.

Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on põhjustanud:

 • vargus;
 • kadumine (kadumine on olukord, kus isik on kindlustatud eseme ära kaotanud, selle kuhugi unustanud või kindlustatud eseme suhtes on valdus kaotatud muul põhjusel kui varguse või röövimise tagajärjel);
 • enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustus;
 • pidevalt mõjuv ekspluatatsiooni faktor (näiteks kulumine, korrosioon);
 • riknemine mittekasutamise või normaalse ilmastikutingimuse tagajärjel;
 • kindlustatud eseme testimine, otstarbeväline kasutamine või lubamatu muudatus;
 • esteetiline vigastus, näiteks kriimustus, värvi muutus, plekid, rebendid ja muu selline, mis ei takista kindlustatud eseme kasutamist.

Hüvitamisele ei kuulu:

 • kindlustatud seadme tehnilise hooldusega seotud kulutused ning tehnilise hoolduse käigus asendatud kindlustatud eseme osad;
 • kahju, mille eest vastutab kindlustatud eseme tootja või hankija;
 • kaudsed kulutused ja kahju, näiteks kolmandate isikute nõuded kindlustusvõtja vastu, saamata jäänud tulu, trahv (sh leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt määratud trahv), taastamistööde ja/või kahju piiramiseks vajalike tööde viivitamisest tingitud täiendav kahju.
Omavastutus on 50 eurot.

Kindlustusväärtus:
Uue seadme kindlustusväärtus võrdub tema esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna 5 kuud. Alates 6. kuust kuni 12 kuu vanuseni langeb kindlustusväärtus 3 protsendipunkti võrra kuus. Alates 13. kuust kuni kindlustusperioodi lõpuni langeb kindlustusväärtus 4 protsendipunkti võrra kuus. Vanuse arvestus tehakse täiskuudes ( Näiteks 5 kuud ja 2 päeva vana telefoni kindlustusväärtus on 97% ostuhinnast). Telefoni  osalise kahjustumise korral varuosadelt kulumit ei arvestata.

Näide 1:  4 kuud vana telefon kukub vette ja tema remont ei ole enam võimalik. Kindlustus hüvitab seadme vahetuse miinus omavastutus 50 EUR. 
Näide 2: 13  kuud vana telefon kukub maha  ning ekraan puruneb. Ekraani on võimalik vahetada. Kindlustus hüvitab ekraani vahetuse miinus omavastutus 50 EUR.

Kindlustusjuhtumite arv:
Kindlustusperioodi jooksul hüvitatakse kuni kaks kindlustusjuhtumit. Peale teist kindlustusjuhtumit kindlustusleping lõppeb.

Tüüptingimused ja eritingimused:
 
Teabeleht:
Kahju korral tuleb viivitamatult pöörduda Salva Kindlustuse AS-i poole või seadme müüja salongi. Kahjukäsitluse käigus toimub seadme parandamine või asendamine kuni kindlustusväärtuseni.
 

Kindlustusväärtuse tabel

Seadme vanus Kindlustusväärtus Seadme vanus Kindlustusväärtus
1 kuu 100% ostuhinnast 13 kuud 75% ostuhinnast
2 kuud 100% ostuhinnast 14 kuud 71% ostuhinnast
3 kuud 100% ostuhinnast 15 kuud 67% ostuhinnast
4 kuud 100% ostuhinnast 16 kuud 63% ostuhinnast
5 kuud 100% ostuhinnast 17 kuud 59% ostuhinnast
6 kuud 97% ostuhinnast 18 kuud 55% ostuhinnast
7 kuud 94% ostuhinnast 19 kuud 51% ostuhinnast
8 kuud 91% ostuhinnast 20 kuud 47% ostuhinnast
9 kuud 88% ostuhinnast 21 kuud 43% ostuhinnast
10 kuud 85% ostuhinnast 22 kuud 39% ostuhinnast
11 kuud 82% ostuhinnast 23 kuud 35% ostuhinnast
12 kuud 79% ostuhinnast 24 kuud 31% ostuhinnast