Language

Telefon 6 800 500

Üldine tsiviilvastutus

Üldine tsiviilvastutus on peamiselt ettevõtetele suunatud vastutuskindlustuse liik, mis katab majandustegevusega otseselt seotud üldist, seadusest tulenevat vastutust nii kolmandate isikute kui ka oma klientide ees, juhul kui nendele tekitatakse isiku- või varakahju.

Mis on üldine, seadusest tulenev vastutus?

Seadusest tulenev üldine tsiviilvastutus on vastutus, mis võib ettevõttel tekkida seoses üldise majandustegevuse vahetu teostamisega:

  • kolmandatele isikutele - näiteks tegevuskohaks kasutatavalt hoonelt kukkunud lumi, torustiku purunemisega tekitatud kahju allkorrusel asuvale büroole, väljaspool ehitusobjekti  ehitustegevusega kahjustunud isiku vara jne;
  • oma klientidele – kontoris libastuv klient, remonttöö käigus lõhutud kliendi vara, purunenud veetorust kahjustada saanud rentniku kontoritehnika, ehitusobjektil tellijale ootamatult tekitatud kahju jne.

Täpsemalt loe kindlustustingimusi siit. Lepingut saab sõlmida ja lisainfot küsida müügipunktides üle Eesti