Korterelamu vastutuskindlustus

Korterelamu vastutuskindlustus kaitseb korterelamu juhatust ning seeläbi kõiki korteriomanikke kolmandate isikute poolt esitatud nõuete eest, mis on seotud korterelamu tegemiste või tegemata jätmistest põhjustatud kahjuga. Liivamata kõnnitee tõttu libastuv möödakäija, katuselt ootamatult kukkuv jääkamakas, hoovis parkivatele autodele langenud suurem puuoks – need on vaid mõningad näited olukordadest, millest tekkinud kahjunõudeid aitab hüvitada korterelamu vastutuskindlustus.

Korterelamu vastutuskindlustus kaitseb korterelamu juhatust.

Mis on korterelamu vastutuskindlustus? 

Kindlustus hüvitab kaasomandi valdamisega tekitatud vara- ja isikukahjud.

Korterelamute vastu esitatud nõuded tulenevad sagadamini alljärgnevast:

  • tugeva tuulega liikuma hakanud prügikastist või kukkunud puuokstest mõlgitud ja kriimustatud autod; 
  • katuselt kukkuv lume ja jää või katusedetaili kukkumisel tekkinud isiku- või varakahju;
  • purunenud torustiku tõttu korteritesse voolanud vee tekitatud kahjud.

Täpsemalt uuri kindlustustingimusi siit.

KKK

Mis on korterelamu vastutuskindlustuse katte sisu?

Korterelamu vältimatuks tunnuseks ja sisuks on kaasomand. Omand, mille valdamise ja mille eest hoolitsemise kohustust kannavad kõik kaasomanikud ühiselt. Korterelamu vastutuskindlustus on selleks, kui kaasomanikud küll soovivad oma kaasomandi eest hoolt kanda heaperemehelikult, kuid ometi päädib viivitus käibes vajaliku hoole rakendamisega kellegi vara või tervise kahjustumisega.

Kellele tekitatud kahjud on korterelamu vastutuskindlustusega kaetud?

Kindlustuskattega on kaetud kahju põhjustamine vastavalt sõlmimisel tehtud valikule. Kui hoones korteriühistut moodustatud ei ole, on hoone kaasomanikel võimalik kaitsa end üksnes kolmandate isikute poolt tulenevate nõuete eest. Kui hoone haldamiseks on moodustatud korteriühistu, saab kindlustusvõtja valida, kas nõuete esitajate ring piirdub üksnes kolmandate isikutega (vastutuskindlustus) või muuhulgas on katte all korteriomanike poolt esitatud nõuded (laiendatud vastutuskindlustus).

Kas korterelamu vastutuskindlustus asendab või kompenseerib kodukindlustuse olemasolu juhul, kui kahju saab alguse kaasomandist?

Korterelamu vastutuskindlustus aitab korteriühistu või majaühisuse nimel hüvitada koduomanikule neid kahjusid, mille ees ja millises ulatuses ühistu või ühisus on seadusest tulenevalt vastutav. Samuti on määravaks vastutuskindlustuslepinguga kaasaskäivad välistused. Juhtudel näiteks, kus korter saab kannatada konstruktsioonist läbiimbuvast veest või küll kaasomandist, aga korteriühistu ei vastuta tekkinud kahju eest, on kodukindlustuse olemasolu ainus reaalne abi. Samuti on kodukindlustus abiks, kui kahju kannatanud isiku arvamus ei ühti kahju põhjustanud isiku arvamusega. 

Miks Salva ei soovita sõlmida laiendatud vastutuskindlustuskatet väiksematele korterelamutele?

Korterelamu vastutus on oma sisult kõigi reaalosade omanike vastutus. Kodu vastutuskindlustusega on hüvitatavad ka need kahjud, mis reaalosa omanik tekitab seoses kaasomandi valdamisega. Kodu vastutuskindlustust on võimalik sõlmida 50 euro suuruse omavastutusega. Kuivõrd korterelamu vastutuskindlustusega ei ole kaetud vastutus reaalosa omanikuna (mida koduvastutuskindlustus katab), siis on 20-25-eurone personaalne investeering kodu vastutuskindlustuse lepingusse palju mõistlikum ja taskukohasem kui korterelamu vastutuskindlustuse makse, mille minimaalseks omavastutuseks on 200 eurot. Kokkuvõtvalt kodu vastutuskindlustus juba sisaldab seda kindlustuskatte osa, mis võetakse siis, kui sõlmitakse korterelamu vastutuskindlustus laiendatud kattega.

Kas kindlustuslepingusse astumine on kasulik?

Korterelamu vastutuskindlustuse leping ei asenda heaperemehlikku hoolitsust ega vabasta kaasomanikke vastutusest enda vara eest hea seista selliselt, et see ei tekitaks kahju selle kasutajatele või veelgi enam süütutele kõrvalseisjatele. Kuigi kindlustusandjad hüvitavad ebapiisavat heaperemehelikkust ning tagavad väljamaksega kannatanute asja- ja isikukahjud, on vältimatuks eelduseks kaasomanike enda panus ja soov korterelamu eest hoolt kanda. Kui see panus ja soov osutub ajas marginaalseks, muutub ka kasu lepingu olemasolust marginaalseks.