Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus korvab kahjud, mis tekivad ettevõtte vara hävimisel või kahjustumisel ning aitab kiiresti taastada tavapärase töökorralduse.

Kindlustada saab valitud riskide vastu nagu tulekahju või vargus, kuid sõlmida võib ka laiendatud kindlustuse, mis katab paljusid riske korraga.

Kaitse lähtuvalt vajadusest ja ettevõtte tegevusalast.
Ettevõtte varakindlustus korvab kahjud, mis tekivad ettevõtte vara hävimisel või kahjustumisel.

Miks valida Salva ettevõtte varakindlustus? 

 

Lai valik kanaleid kindlustuse sõlmimiseks. Poliisi saab sõlmida müügipunktides üle Eesti, leia sobiv esindus või küsi pakkumist internetist.

Kindlustuskaitse lähtuvalt vajadusest. Ettevõtte tegevusalast ja vajadustest lähtuvalt saab valida erineva ulatuse ja eesmärgiga kindlustuskaitse. Täpsemalt loe siit.

Valikriskide kindlustus. Võimalus valida kaitse erinevate riskide vastu nagu tulekahju, toruleke, torm, üleujutus või vargus.

Laiendatud kindlustus. Laiendatud kindlustus annab lepingust tulenevate piirangutega täiendava kindlustuskaitse paljude ootamatute ja ettenägematute kahjude vastu, mis on seotud ettevõtte igapäevase tegevusega, näiteks tootmisseadmete rike või müügiks minev kaup. Laiendatud kindlustuse saab lisada valikriskide kindlustusele.

Seadmerikke kindlustus. Kindlustus katab seadme osa ettenägematu ja ootamatu purunemise või rikkega tekkiva kahju. Sarnaselt laiendatud kindlustusele saab ka seadmerikke kindlustuse lisada valikriskide kindlustusele.

Näide: Põllumajandusettevõttel purunes masin, mille detail sattus jahu hulka. Kuna detaili ei olnud võimalik leida, tuli kaup hävitada. Ettevõte oli oma kauba kindlustanud laiendatud kindlustusega ning Salva hüvitas tekkinud kahju.

Kiire kahjukäsitlus ning professionaalne tugi. Salva kogenud konsultandid ning kiire kahjukäsitlus tagavad õnnetuste korral ettevõtte tavapärase tegevuse kiire jätkumise. Ettevõttele sobivaima kindlustuslahenduse aitab leida Salva müügiesindaja.

KKK

Kas kindlustus katab kõikvõimalikud kahjud?

Kindlustus katab paljud ootamatult ja ettenägematult tekkinud kahjud. Lepingu sõlmimisel tuleb tähelepanu pöörata ka ettevõtte varakindlustuse tingimustes toodud välistustele - seal on kirjas riskid ja juhtumid, mida kindlustus ei hüvita. Vaata tingimusi siit.

Mida saab kindlustada?

Kindlustada on võimalik ehitisi (hooneid, hoone osasid, rajatisi), äritegevuseks vajalikku või ettevõtte vastutusel olevat inventari ja seadmeid, aga ka tootmiseks või müügiks ettenähtud kaupa.

Mis kuulub hoone kindlustuskaitse alla?

Hoone kindlustusega on hõlmatud kõik olemasolevad olulised osad, millest hoone on ehitatud ja mis teenindavad hoonet (näiteks kandekonstruktsioon, vaheseinad, soojustus- ning viimistlusmaterjalid, hoones ja väljaspool hoonet kinnistu piires asuvad ja kogu hoonet teenindavad tehnosüsteemid). Ilma erikokkuleppeta on koos hoonega kindlustatud samal kinnistul asuvad hoonet teenindavad rajatised nagu piirdeaed, tõkkepuu, värav, prügihoidla, välisvalgustus, lipumast.

Mis kuulub hoone osa kindlustuskaitse alla?

Hoone osana kindlustatakse büroo, kaupluse, lao vms reaalselt piiritletava ruumi piires kohtkindlalt paigaldatud viimistluselemendid, uksed, aknad, mittekandvad vaheseinad, samuti ruumi teenindavad kohtkindlalt ehitatud tehno-, turva-, sidesüsteemid ja valgustus. Hoone osa kindlustus ei kata kandekonstruktsiooni, vahelagede, katuse või muude hoone osadega, mis ei asu kindlustatud ruumis, tekkinud kahjusid.

Millele pöörata tähelepanu lepingu sõlmimisel?

Lepingu sõlmimisel tuleb kõik üksikasjad hoolega läbi mõelda - millisele varale, milliste juhtumite vastu kindlustuskaitset osta. Oluline on mõista, miks soovitakse vara kindlustada - kas ainult panga nõude täitmiseks või selleks, et kaitsta toimivat ettevõtlust.

Millest sõltub kindlustusmakse?

Kindlustusmakse sõltub ettevõtte tegevusalast, varade suurusest jms, kuid enam mõjutavad makse suurust riski vähendamiseks tehtud investeeringud signalisatsiooni- ja tulekustutussüsteemidesse, seadmete hooldusesse ja ettevõtte üldisesse heakorda. Samuti sõltub kindlustusmakse kindlustusvõtja omavastutuse suurusest.

Mida kindlustushüvitis katab?

Kindlustuse põhimõte on taastada kahju toimumisele eelnenud olukorraga samaväärne olukord. Lisaks otsesele varalisele kahjule hüvitatakse ka kahju piiramiseks tehtud kulud ning lammutus-, koristus-, kuivatustöödega seotud kulud. Lähemalt loe tingmusi siit.