iPhone ja Apple Watch kindlustus

Salva Kindlustuse koostööpartnerid iPhone ja Apple Watch kindlustuse müümisel on iDeal ja Valge Klaar.

Kindlustus kehtib seadme liikumisel ja transpordil kogu maailmas.
Tegemist on koguriskikindlustusega, mille puhul on kindlustatud kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mis ei ole Apple seadmete kindlustuse tingimustes  ja eritingimustes välistatud.

Näiteks on kindlustatud:

 • - kindlustusobjekti ettevaatamatul käsitsemisel tekkinud kahju (näiteks maha kukkumine, kohvitassist kogemata kohvi peale valamine);
 • - veekahju;
 • - seadme rikked (v.a garantii alla minevad rikked);
 • - loodusõnnetus;
 • - tulekahju;
 • - elektrilühisest, üle- ja alapingest põhjustatud kahju.

Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on põhjustanud:

 • - vargus;
 • - kadumine (kadumine on olukord, kus isik on kindlustatud eseme ära kaotanud, selle kuhugi unustanud või kindlustatud eseme suhtes on valdus kaotatud muul põhjusel kui varguse või röövimise tagajärjel);
 • - enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustus;
 • - pidevalt mõjuv ekspluatatsiooni faktor (näiteks kulumine, korrosioon);
 • - riknemine mittekasutamise või normaalse ilmastikutingimuse tagajärjel;
 • - kindlustatud eseme testimine, otstarbeväline kasutamine või lubamatu muudatus;
 • - esteetiline vigastus, näiteks kriimustus, värvi muutus, plekid, rebendid ja muu selline, mis ei takista kindlustatud eseme kasutamist.

Hüvitamisele ei kuulu:

 • - kindlustatud seadme tehnilise hooldusega seotud kulutused ning tehnilise hoolduse käigus asendatud kindlustatud eseme osad;
 • - kahju, mille eest vastutab kindlustatud eseme tootja või hankija;
 • - kaudsed kulutused ja kahju, näiteks kolmandate isikute nõuded kindlustusvõtja vastu, saamata jäänud tulu, trahv (sh leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt määratud trahv), taastamistööde ja/või kahju piiramiseks vajalike tööde viivitamisest tingitud täiendav kahju.
 • Omavastutus on 50 eurot.

Kindlustusväärtus:

Uue seadme kindlustusväärtus võrdub tema esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna 5 kuud. Alates 6. kuust kuni 12 kuu vanuseni langeb kindlustusväärtus 3 protsendipunkti võrra kuus. Alates 13. kuust kuni kindlustusperioodi lõpuni langeb kindlustusväärtus 4 protsendipunkti võrra kuus. Vanuse arvestus tehakse täiskuudes ( Näiteks 5 kuud ja 2 päeva vana telefoni kindlustusväärtus on 97% ostuhinnast). Telefoni  osalise kahjustumise korral varuosadelt kulumit ei arvestata.

Näide 1:  4 kuud vana telefon kukub vette ja tema remont ei ole enam võimalik. Kindlustus hüvitab seadme vahetuse miinus omavastutus 50 EUR. 
Näide 2: 13  kuud vana telefon kukub maha  ning ekraan puruneb. Ekraani on võimalik vahetada. Kindlustus hüvitab ekraani vahetuse miinus omavastutus 50 EUR.

Kindlustusjuhtumite arv:

Kindlustusperioodi jooksul hüvitatakse kuni kaks kindlustusjuhtumit. Peale teist kindlustusjuhtumit kindlustusleping lõppeb.

Tüüptingimused ja eritingimused:

Salva Kindlustuse AS Kindlustuse üldtingimused

Salva Kindlustuse AS Apple seadmete kindlustuse tingimused

Apple seadmete kindlustuse eritingimused iPhone ja Apple Watch kindlustamisel

Teabeleht:

Apple seadmete kindlustuse teabeleht

Kahju korral tuleb viivitamatult pöörduda Salva Kindlustuse AS-i poole või seadme müüja salongi. Kahjukäsitluse käigus toimub seadme parandamine või asendamine kuni kindlustusväärtuseni.

Kindlustusväärtuse tabel: 

Seadme vanus

Kindlustusväärtus

Seadme vanus

Kindlustusväärtus

1 kuu

100% ostuhinnast

13 kuud

75% ostuhinnast

2 kuud

100% ostuhinnast

14 kuud

71% ostuhinnast

3 kuud

100% ostuhinnast

15 kuud

67% ostuhinnast

4 kuud

100% ostuhinnast

16 kuud

63% ostuhinnast

5 kuud

100% ostuhinnast

17 kuud

59% ostuhinnast

6 kuud

97% ostuhinnast

18 kuud

55% ostuhinnast

7 kuud

94% ostuhinnast

19 kuud

51% ostuhinnast

8 kuud

91% ostuhinnast

20 kuud

47% ostuhinnast

9 kuud

88% ostuhinnast

21 kuud

43% ostuhinnast

10 kuud

85% ostuhinnast

22 kuud

39% ostuhinnast

11 kuud

82% ostuhinnast

23 kuud

35% ostuhinnast

12 kuud

79% ostuhinnast

24 kuud

31% ostuhinnast