Liiklusõnnetus välismaal

Mida teha, kui liiklusõnnetus on toimunud välisriigis?

(kehtib Euroopa Liidus juhtunud liiklusõnnetuste puhul)

Õnnetuses osalenud sõidukeid ei tohiks liigutada enne, kui juhtunu asjaolud on fikseeritud.

Välisriigis toimunud liiklusõnnetuse korral tuleb üldjoontes järgida samasuguseid reegleid nagu Eestis. Tähtis on säilitada rahu juhtunu vormistamisel ja asjaolude selgitamisel.

Kutsu kohale politsei, kes vormistab ja registreerib liiklusõnnetuse. Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, kutsu kohale ka kiirabi.

Tee sündmuskohal fotosid (näiteks mobiiltelefoniga) – üldplaanis, et oleks näha, kuidas kokkupõrge toimus, ja lähemalt sõiduki(t)e vigastustest. Fotodele jäädvusta ka osalenud sõiduki(te) registreerimismärgid.

Püüdke selgusele ja kokkuleppele jõuda, kes on liiklusõnnetuse põhjustaja, kes kannatanu.

Sõltumata politsei kohaletulekust täida blankett “Teade liiklusõnnetusest”. EL ja rahvusvahelise rohelise kaardi süsteemi liikmesriikides kasutatavad blanketid on analoogsed Eestis kasutusel olevaga (vaata väljade tähendust eestikeelselt blanketilt). Blanketi puudumisel võib õnnetuse skeemi ja osapoolte andmed kirjutada ka tavalisele paberile. Kontrolli, et teis(t)e osapool(t)e andmed oleksid õiged – nimi, juhiluba, auto andmed, aadress, liikluskindlustusseltside nimed ja poliiside numbrid. NB! Üks eksemplar blanketist jäta kindlasti endale.

Vaidluse korral otsi õnnetuse võimalikke pealtnägijaid/tunnistajaid ning kirjuta või pildista üles nende kontaktandmed.

Teata juhtunust Salva Kahjukäsitlusele, et saada nõu ja abi edasiseks tegutsemiseks. Esmase kahjuteate võid täita siin.

Pea meeles! Mida täpsemalt on fikseeritud liiklusõnnetuse asjaolud, seda sujuvamalt ning kiiremini toimub kahju käsitlemine! Kindlustushüvitist maksab põhjustaja kindlustusselts või selle esindaja Eestis.

Lisaks oluline teada:

Kui EL-is põhiasukohta omava ja seal kindlustatud sõidukiga põhjustati kindlustusjuhtum EL-i või rahvusvahelise rohelise kaardi süsteemiga ühinenud riigi territooriumil ning kindlustusandja on teada, on kannatanul, kelle elu- või asukoht on Eestis, õigus esitada kahju hüvitamise nõue kindlustusandja vastu tema Eesti esindaja kaudu.

Nõude saanud esindaja peab välja selgitama kindlustusandja kahju hüvitamise kohustuse olemasolu ja selle ulatuse ning tegema otsuse kahju hüvitamise või sellest keeldumise kohta. Otsus tuleb teha kohe, kui selleks on olemas vajalik teave, kuid kõige hiljem kolme kuu jooksul nõude kättesaamisest arvates.

Kindlustusjuhtumi toimumise korral kannatanu esitada kahju hüvitamise nõude Eesti Liikluskindlustuse Fondile (fond), kui:

  • kindlustusandjal ei ole Eestis esindajat;
  • kolme kalendrikuu möödudes arvates nõude esitamisest kindlustusandjale või tema Eesti esindajale ei ole kahju hüvitatud ega selle täielikust või osalisest hüvitamisest keeldumist põhjendatud.
Välisriigis kindlustatud sõidukiga Eestis põhjustatud liiklusõnnetus.

Kui Eestis toimunud kindlustusjuhtum põhjustati sõidukiga, millest tuleneva vastutuse on kindlustanud välisriigi kindlustusandja, hüvitab kannatanule kahju kindlustusandja nimel tema esindaja Eestis (korrespondent).

Kui välisriigi kindlustusandjal ei ole korrespondenti, hüvitab kahju fond.

Korrespondentide nimekirja ja nende kontaktandmed on avaldatud fondi veebilehel, mille leiad siit.

Küsimuste korral võta ühendust Salva Kahjukäsitlusega.